Deneme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre SGT Sanayi Ürünler Dış Ticaret Anonim Şirketi sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Kişisel verileriniz SGT Sanayi Ürünler Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle tarafımızdan Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan SGT Sanayi Ürünler Dış Ticaret Anonim Şirketi veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Kişisel Verinin İçeriği

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres, E-Posta Adresi

Kimlik Verisi

Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, İmza

Mesleki Deneyim

Öğrenim Durumu, Görevi, Ayrılış Nedeni, Eğitim Seviyesi, Bilgisayar Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi

Özlük Verisi

Ayrılış Nedeni, Askerlik Durum Bilgisi, Görevi, Sürücü Eyliyet Bilgisi, İşe Başlama İşten Çıkış Tarihi, Aldığı Ücret, Ücret Beklentisi

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ayrıca ilerde oluşabilecek hukuki sorunların çözülebilmesine yönelik olarak haklarımızın tesisi ya da kullanılması sebebiyle KVKK Md.5/2e'ye istinaden işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durumun olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda tarafınız ayrıca önceden bilgilendirilecektir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz iş başvuru formu doldurulması suretiyle fiziki olarak elden teslim alınır.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve İmha Edilmesi

İşçi-İşveren ilişkisinin kurulduğu durumlar hariç başvuru formlarınız başvurunuzun onaylanmamasından itibaren ilk periyodik imha sürecinde (2 Yıl) imha edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

  • 9 Eylül Mh. Kahramanlar Cd. No:39 Gaziemir - İZMİR adresine yazılı olarak;
  • sgt@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Başvurunuzu gönderdiğiniz sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@sgt.com.tr adresine e-posta göndererek

yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.